Πολιτική για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Πολιτική Απορρήτου)

Σκοπός

Σκοπός της Πολιτικής Απορρήτου είναι να περιγράψει και γνωστοποιήσει η επιχείρηση ioraikali.gr (Η ώρα η καλή) την Πολιτική της αναφορικά με την συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τα όσα σχετικά αναφέρονται στο Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) Προστασίας Δεδομένων 2016/679 (GDPR ή ΓΚΠΔ) και στον εφαρμοστικό Νόμο 4624/29-08-2019.​

Πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα Πολιτική έχει εφαρμογή σε όλη την επιχείρηση και συγκεκριμένα στα τμήματα ή τις διεργασίες, που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων, η οποία (επεξεργασία) υπόκειται στις απαιτήσεις του εφαρμοστικού Ν.4624/29-08-2019 και του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) Προστασίας Δεδομένων 2016/679.

Περιγραφή

Στο ioraikali.gr (Η ώρα η καλή) διαχειριζόμαστε με ιδιαίτερη ευαισθησία και  προσοχή τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία μας παραχωρείτε ως φυσικά πρόσωπα.

​​Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε

​Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που (κατά περίπτωση) συλλέγονται από εμάς είναι:​

 • Ονοματεπώνυμο
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Ταχυδρομική διεύθυνση
 • ΑΦΜ​​

Γιατί επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (σκοπός)

Τα δεδομένα αυτά ενδέχεται να μας είναι απαραίτητα για έναν ή περισσότερους από τους κάτωθι σκοπούς:​

 • Για να γνωρίζουμε με ποιους συναλλασσόμαστε (δηλ. για δική μας ασφάλεια) όταν μας προσεγγίζετε και εκδηλώνετε ενδιαφέρον για τις παρεχόμενες από εμάς υπηρεσίες
 • Για την εξακρίβωση νομιμότητας επιχειρήσεων νέων πελατών ή νέων συνεργατών μας
 • Προκειμένου να μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας (τηλεφωνικώς, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Skype ή Cisco Webex Meetings) στα πλαίσια παροχής των υπηρεσιών μας
 • Για να σας ενημερώνουμε μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (Email) για νέα ή προσφορές που σχετίζονται με τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας
 • Όταν παρέχουμε τις υπηρεσίες μας στους πελάτες μας
 • προσωπικού για την κάλυψη θέσεων εργασίας στις επιχειρήσεις τους
 • Για την αποστολή οικονομικών προσφορών και τη σύναψη ιδιωτικών συμφωνητικών συνεργασίας
 • Για απαντήσεις σε τυχόν ερωτήματα σας ή για την παροχή πληροφοριών σχετικών με τις υπηρεσίες μας (όταν μας τις ζητάτε)
 • Για την αποστολή υλικού μέσω courier ή του ταχυδρομείου (ΕΛΤΑ).
 • Για την έκδοση τιμολογίων
 • Για την έκδοση αποδείξεων είσπραξης
 • Για την έκδοση αποδείξεων λιανικών συναλλαγών
 • Για την έκδοση δελτίων αποστολής

Πως γίνεται η συλλογή των δεδομένων  και ποια η νομική βάση για την επεξεργασία

​Η απόκτηση προσωπικών σας δεδομένων από εμάς, γίνεται με τη δική σας γραπτή συγκατάθεση (ειδικό έντυπο ή Email) και εφόσον υπάρχει συγκεκριμένος σκοπός, ο οποίος σας γνωστοποιείται.​

​Ως συγκατάθεση για την επαγγελματικού χαρακτήρα επικοινωνία μαζί σας, χαρακτηρίζεται (ανάλογα με την περίπτωση) η παραχώρηση σε εμάς της επαγγελματικής σας κάρτας (business card) ή η συμπλήρωση από την πλευρά σας σχετικών φορμών στην ιστοσελίδα μας (όταν αυτό κριθεί απαραίτητο και σε συνάρτηση με συγκεκριμένο σκοπό) ή άλλων εντύπων (π.χ. φόρμες επικοινωνίας).​

​Τη συγκατάθεση σας μπορείτε να την ανακαλέσετε γραπτώς (με ένα απλό μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας – email) ανά πάσα στιγμή στην περίπτωση που δεν επιθυμείτε τη συνέχιση της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων από την επιχείρηση μας.

​Συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να γίνει από την επιχείρηση μας και στο πλαίσιο εκτέλεσης συμφωνητικών-συμβάσεων συνεργασίας (π.χ. με πελάτες, προμηθευτές, εξωτερικούς συνεργάτες).

Από πελάτες μας, όταν και εφόσον μας ζητηθεί να επεξεργαστούμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για λογαριασμό τους στα πλαίσια παρεχόμενων υπηρεσιών μας.

Για ορισμένους σκοπούς επεξεργασίας, νομική βάση αποτελεί σχετική νομική μας υποχρέωση (π.χ. για την έκδοση τιμολογίων, αποδείξεων λιανικών συναλλαγών, δελτίων αποστολής κ.λπ.).

Συμπληρωματικές πληροφορίες​

 • Δεν συλλέγουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα παιδιών. Απαγορεύεται η συλλογή. ​
 • Στην επιχείρηση μας δεν λαμβάνονται αποφάσεις βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.​​
 • Διαφημιζόμαστε στο Google ads αλλά δεν συλλέγουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα επισκεπτών.​​

Προσωπικά Δεδομένα

Τα προσωπικά στοιχεία που καταχωρείτε στην εγγραφή σας ως μέλος χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνον από την επιχείρηση για την εκτέλεση των παραγγελιών σας. Σε καμία περίπτωση δεν έχουν πρόσβαση σε αυτά πρόσωπα που δεν διατηρούν σχέση συνεργασίας με την επιχείρησή μας.

Ανάκληση συγκατάθεσης

Για τις περιπτώσεις που η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται στην προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε σε αυτήν μέχρι και την ανάκλησή της.

Χρόνος τήρησης των προσωπικών δεδομένων

Για όσο διάστημα προβλέπεται ανά περίπτωση, από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό για πλαίσιο και σε κάθε περίπτωση για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών από την τελευταία ημερολογιακή ημέρα του έτους λήξης της εκάστοτε συναλλακτικής σας σχέσης. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε αίτημα συνεργασίας /συναλλαγής σας δεν γίνει αποδεκτό και δεν ολοκληρωθεί η συναλλαγή ή η κατάρτιση σύμβασης τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών. Σε περίπτωση δικαστικής αντιδικίας τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν θα τηρούνται σε κάθε περίπτωση μέχρι τη λήξη της εκκρεμοδικίας ακόμα και στην περίπτωση υπέρβασης του ανωτέρω χρονικού διαστήματος των είκοσι (20) ετών.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών της Επιχείρησης υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Internet όσο και του υπάρχοντος – αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου – πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών / χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας.

Ποιος συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα ​

Τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται από την επιχείρηση μας και απευθείας από τα υποκείμενα των δεδομένων.​

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποκειμένων των δεδομένων ενδέχεται να συλλεχθούν μέσω πελατών μας μόνο στα πλαίσια παροχής των υπηρεσιών μας στους συγκεκριμένους πελάτες μας.

Οι πληροφορίες που συνήθως συλλέγονται, εξαρτώνται από το σκοπό και μας ενδιαφέρει να είναι οι λιγότερες δυνατές, αρκεί να μπορεί να εκπληρωθεί ικανοποιητικά ο σκοπός για τον οποίο συλλέγονται.​

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας, παρακαλούμε να μας ενημερώνετε έγκαιρα για τυχόν μεταβολές σε δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία μας έχετε παραχωρήσει για επεξεργασία.​

Διάρκεια διατήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα​

Η επιχείρηση μας διατηρεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει μέχρι την ολοκλήρωση κάθε σκοπού επεξεργασίας, εκτός αν απορρέει άλλη σχετική υποχρέωση μας (ή δικαίωμα) από την ισχύουσα νομοθεσία. Στη συνέχεια διαγράφουμε ή καταστρέφουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα από το αρχείο μας (ηλεκτρονικό ή φυσικό).​

Κοινολόγηση σε τρίτους και διαβίβαση σε τρίτες χώρες (εκτός ΕΕ)​

Αποδέκτες των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να είναι (κατά περίπτωση):

 • Εξωτερικοί μας συνεργάτες για την επικοινωνία μαζί σας στο πλαίσιο των υπηρεσιών που παρέχουμε
 • Εξωτερικοί μας συνεργάτες για την έκδοση ονομαστικών πιστοποιητικών παρακολούθησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων μας (εφόσον μας τα ζητήσετε),
 • Εταιρείες παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών – υπηρεσιών courier
 • Ο νομικός μας σύμβουλος
 • Ο φοροτεχνικός μας σύμβουλος
 • Οι αρμόδιες φορολογικές ελεγκτικές αρχές (αν ζητηθούν σχετικές πληροφορίες)

Τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα δεν τα διαβιβάζουμε σε τρίτες χώρες (εκτός ΕΕ) χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση σας (και μόνο εφόσον η διαβίβαση θεωρηθεί απολύτως αναγκαία).​

Μέτρα για την ασφάλεια της εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και διαθεσιμότητας των προσωπικών δεδομένων

​Για την ασφάλεια των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, λαμβάνουμε τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και εφαρμόζουμε ελέγχους, που περιλαμβάνονται σε κάθε αξιόπιστο σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των πληροφοριών.

​Μεταξύ αυτών των μέτρων περιλαμβάνονται τεχνικές όπως είναι η ελαχιστοποίηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η ψευδωνυμοποίηση και η κρυπτογράφηση.

Άσκηση δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων

​Σε κάθε περίπτωση έχετε (ως υποκείμενα των δεδομένων), τη δυνατότητα άσκησης δικαιωμάτων σας που σχετίζονται με το είδος της επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα από την επιχείρηση μας, και σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό (GDPR), δηλ.​

 • Δικαίωμα στην πληροφόρηση (άρθρα 13,14)
 • Δικαίωμα πρόσβασης του υποκειμένου των δεδομένων (άρθρο 15)
 • Δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16)
 • Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») (άρθρο 17)
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (άρθρο 18)
 • Δικαίωμα στην ενημέρωση αναφορικά με τους αποδέκτες προσωπικών δεδομένων (άρθρο 19)
 • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων (άρθρο 20)
 • Δικαίωμα εναντίωσης (άρθρο 21)
 • Δικαίωμα στην μη αποκλειστικά αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ (άρθρο 22)

Για τη δική σας καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση,  μπορείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα ανωτέρω δικαιώματα σας στέλνοντας μας ένα μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας αναφέροντας το θέμα της επικοινωνίας, το ονοματεπώνυμο σας και τον αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας σας.

Στοιχεία επικοινωνίας υπευθύνου επεξεργασίας:

ioraikali.gr (Η ώρα η καλή)
Email: info@ioraikali.gr
Tηλ. επικοινωνίας: +30231 082 9436
Ταχυδρομική διεύθυνση: Φιλελλήνων 11, Θεσσαλονίκη 546 45

Στόχοι της παρούσης πολιτικής​

 • Η προστασία των υποκειμένων των δεδομένων, από τους όποιους κινδύνους θα μπορούσε να επιφέρει η διαρροή, αλλοίωση ή καταστροφή αυτών, όσο τα δεδομένα υπόκεινται σε επεξεργασία από την επιχείρηση
 • Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΕ) 2016/679 φυσικών προσώπων και του εφαρμοστικού Νόμου/29-08-2019.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα και αναθεωρείται ανάλογα με τις μεταβολές που μπορούν να προκύψουν όσον αφορά στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι αλλαγές αυτές ενδέχεται να οφείλονται π.χ. σε μεταβολές στις δραστηριότητες της επιχείρησης.​

Σε κάθε περίπτωση που θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα και θίγονται με οποιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματά σας κατ’ απόκλιση της εκ του Νόμου εκπορευόμενης υποχρέωσής μας για το αντίθετο ή αν δεν σας ικανοποιήσει η αιτιολογία της απάντησης που θα λάβετε περί αποδοχής ή απόρριψης του αιτήματός σας (ή των αιτημάτων σας), μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.​

Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης: 5 Μαρτίου 2021